Platné od 1. 3. 2019

Všeobecné obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A UPOZORNĚNÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro rezervaci a realizaci privátních výletních plaveb na lodi Dai Marinai, reg.č. 109426 (dále jen „loď“) s posádkou, a dále pro nákup občerstvení, převážně vlastní výroby (dále jen „menu“), prezentovaných na webových stránkách www.plavbydaimarinai.cz, kde na jedné straně stojí společnost Dai Marinai, s.r.o., IČO: 275 75 250, se sídlem Žufanova 1714/28, 163 00 Praha 6 - Řepy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116831, jako provozovatel lodě (dále jen „poskytovatel“) a na straně druhé stojí zájemce, který může vystupovat v pozici spotřebitele či podnikatele (dále jen jako „zákazník“). Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a zákazníka (dále jen „VOP“).
  2. Každý, kdo si zarezervuje privátní výletní plavbu a/nebo navštíví loď, je zákazníkem poskytovatele a je povinen se při konzumaci jeho služeb řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy, těmito VOP a Provozním řádem, nepoškozovat dobré jméno a práva poskytovatele.
  3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.Postup vedoucí k uzavření smlouvy, smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a zákazníkem-spotřebitelem, jakož i další závazky, se řídí zejména ustanoveními § 1810 a násl.  zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“), jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy, těmito VOP a Provozním řádem.
  4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se rovněž považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a/nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.Postup vedoucí k uzavření smlouvy, smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a zákazníkem-podnikatelem, jakož i další závazky výslovně neupravené těmito VOP se řídí zejména ustanovením § 1746 odst 2 OZ, těmito VOP a Provozním řádem.
  5. uzavření smlouvy nedochází odesláním objednávky zákazníkem poskytovateli. Smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky zákazníka poskytovatelem (prezentace služeb a menu umístěná na webových stránkách poskytovatele je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb). Od tohoto momentu vznikají mezi zákazníkem a poskytovatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou, VOP a Provozním řádem. Uzavření smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno. Poskytovatel dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.Zákazník odesláním (zadáním) objednávky na webových stránkách potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a s Provozním řádem, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Potvrzení objednávky zákazníka poskytovatelem bude mimo jiné obsahovat internetový odkaz na aktuální (platné a účinné) znění VOP a Provozního řádu, umístěných v prezentaci webových stránek.
 2. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Ceny služeb/menu uvedené na prezentaci webových stránek jsou uváděny včetně DPH. Veškeré služby/menu jsou dodávány s daňovým dokladem. V případě (úplného či částečného) stornování objednávky ze strany poskytovatele (např. aktuální počasí či stav vody neumožňuje realizaci privátní výletní plavby) je uhrazená částka či její příslušná část obratem odeslána zpět na číslo účtu zákazníka, ze kterého byly na účet poskytovatele převedeny, pokud není dohodnuto jinak.
  2. Veškeré změny, ať už sortiment menu či rozsah služeb včetně jejich cen uvedených v prezentaci webových stránek jsou vyhrazeny. Nabídka služeb/menu uvedených v prezentaci webových stránek (včetně akčních služeb apod.) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti poskytovatele plnit.
  3. V případě, že se jedná o speciální služby nebo menu, které není na skladě poskytovatele, poskytovatel zákazníkovi předem potvrdí (emailovým oznámením) cenu a orientační termín dodání služby nebo menu. Je-li konečná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně zákazníkovi potvrzována a služba/menu je mu dodáno za sjednanou cenu dle potvrzené objednávky. Pokud bude cena měněna, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.
  4. K úhradě ceny služeb/menu může kupující využít následujících způsobů:
   1. Způsob úhrady ceny a cena způsobu úhrady za plavbu
    • Online platební kartou (ThePay), zdarma
    • Online platbou prostřednictvím platební brány (ThePay), zdarma
   2. Způsob úhrady ceny a cena způsobu úhrady za menu
    • Online platební kartou (ThePay)
    • Online platbou prostřednictvím platební brány (ThePay)
    • Hotově, zdarma
 3. MÍSTO ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PRIVÁTNÍ VÝLETNÍ PLAVBY
  1. Místo zahájení a ukončení privátní výletní plavby je na Pražské náplavce na Rašínově nábřeží u Železničního mostu, nebude-li dohodnuto jinak.
 4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA-SPOTŘEBITELE
  1. Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb (privátní výletní plavby s občerstvením) nemůže zákazník-spotřebitel podle § 1837 písm. j) OZ od smlouvy odstoupit.
 5. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, AUTORSKÉ PRÁVO
  1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) a platnými a účinnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“).
  2. Poskytovatel užívá veškeré údaje získané od zákazníků výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám.Veškeré materiály publikované na prezentaci webových stránek poskytovatele jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy České republiky. Menu, které je v prezentaci webových stránek uvedeno, informace o menu a jeho vyobrazení může být chráněno dalšími právy dotčených osob.
  3. Zákazník dává poskytovateli výslovný souhlas ke shromažďování a zpracování jeho osobních údajů pro účely splnění smlouvy (poskytnutí služby) a využití pro marketingové účely poskytovatele (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby doručení písemného vyjádření o nesouhlasu zákazníka s tímto zpracováním poskytovateli. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím emailu.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit VOP a Provozní řád. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na prezentaci webových stránek.
  2. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.3.2019.